Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również obecnie, mnóstwo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, pół roku lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.